Untitled Document
 
 
 
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประ..:อ่าน 18 คน คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าทึ่ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีแ..:อ่าน 66 คน คำสั่งแต่งตั้ง พนง.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด..:อ่าน 54 คน คำสั่งแต่งตั้ง พนง.ปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยภาษีที่ด..:อ่าน 59 คน ประกาศสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565:อ่าน 59 คน
 
ระบบจองคิวออนไลน์
 
ชื่อผู้ขอรับบริการ(บุคคล หรือหน่วยงาน) :
ที่อยู่ : โทรศัพท์ :
ขอรับบริการจาก (ชื่อหน่วยงานผู้ให้บริการ) :
 
เรื่องที่ขอรับบริการ
 
1.สำนักงานปลัด  
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 
เบี้ยยังชีพคนพิการ
 
2.งานกองคลัง  
งานรับชำระภาษี
 
3.งานกองช่าง  
งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
 
   
(โปรดระบุ วันเวลาให้ชัดเจน) :
*** สามารถจองได้ครั้งละ 1 งาน
 
 
รหัสส่งข้อมูล