Untitled Document
 
 
 
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประ..:อ่าน 18 คน คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าทึ่ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีแ..:อ่าน 66 คน คำสั่งแต่งตั้ง พนง.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด..:อ่าน 54 คน คำสั่งแต่งตั้ง พนง.ปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยภาษีที่ด..:อ่าน 58 คน ประกาศสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565:อ่าน 59 คน
 
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ (กรณีต้องกักตัวตามคำสั่งฯ 14 วัน)
 
 
 
เรื่อง แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ (กรณีต้องกักตัวตามคำสั่งฯ 14 วัน)
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร
      ข้าพเจ้า** นาย/ นาง/ นางสาว  เลขประจำตัวประชาชน  
อยู่บ้านเลขที่**  หมู่ที่** ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ **
อีเมล์
จำนวนผู้อยู่อาศัยในครัวเรือน** คน
   
   
มีความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือ (ระบุความต้องการ/สิ่งที่ขอความช่วยเหลือ: ** :
  (หมายเหตุ** ช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันต้องใส่ข้อมูลให้ครบห้ามเว้นไว้ หากใส่ไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้)
      โดยขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีความเดือดร้อนจากการต้องกักตัวตามคำสั่งของแพทย์/เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ จำนวน 14 วัน เพื่อสังเกตอาการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จริง
รหัสส่งข้อมูล :