Untitled Document
 
 
 
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประ..:อ่าน 18 คน คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าทึ่ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีแ..:อ่าน 66 คน คำสั่งแต่งตั้ง พนง.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด..:อ่าน 54 คน คำสั่งแต่งตั้ง พนง.ปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยภาษีที่ด..:อ่าน 58 คน ประกาศสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565:อ่าน 59 คน
 
ข่าวผู้บริหาร/สมาชิกสภา
     
ข่าวผู้บริหาร/สมาชิกสภา มอบอำนาจของนายก อบต. ให้ ปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน
   
 
   

เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร เป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว รวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่องที่เกี่ยวกับการให้บริการประชาชนโดยตรง อาศัยอำนาจตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน         จึงมอบอำนาจให้  นายเสน่ห์  อ่อนเกตุพล    ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร  ปฏิบัติราชการแทนในการสั่งการ อนุญาต และการอนุมัติการให้บริการจัดเก็บภาษีป้าย (ยกเว้นกรณียื่นประเมินใหม่) โดยมีลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทนในการพิจารณาสั่งการ อนุญาต และการอนุมัติการให้บริการจัดเก็บภาษีป้าย (ยกเว้นกรณียื่นประเมินใหม่)

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

นายสุทัศน์  พูลเสน   ตำแหน่ง นายก อบต.หัวไทร

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 26 ตุลาคม 2553