Untitled Document
 
 
 
ข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17 /2565:อ่าน 6 คน ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ..:อ่าน 40 คน ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ..:อ่าน 38 คน ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ..:อ่าน 36 คน ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ..:อ่าน 64 คน
 
ข่าวผู้บริหาร/สมาชิกสภา
     
ข่าวผู้บริหาร/สมาชิกสภา มอบอำนาจของนายก อบต. ให้ ปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน
   
 
   

เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร เป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว รวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่องที่เกี่ยวกับการให้บริการประชาชนโดยตรง อาศัยอำนาจตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน         จึงมอบอำนาจให้  นายเสน่ห์  อ่อนเกตุพล    ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร  ปฏิบัติราชการแทนในการสั่งการ อนุญาต และการอนุมัติการให้บริการจัดเก็บภาษีป้าย (ยกเว้นกรณียื่นประเมินใหม่) โดยมีลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทนในการพิจารณาสั่งการ อนุญาต และการอนุมัติการให้บริการจัดเก็บภาษีป้าย (ยกเว้นกรณียื่นประเมินใหม่)

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

นายสุทัศน์  พูลเสน   ตำแหน่ง นายก อบต.หัวไทร

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 26 ตุลาคม 2553