Untitled Document
 
 
 
แจ้งยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1) ประจำปี 2565:อ่าน 43 คน แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประ..:อ่าน 85 คน คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าทึ่ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีแ..:อ่าน 132 คน คำสั่งแต่งตั้ง พนง.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด..:อ่าน 116 คน คำสั่งแต่งตั้ง พนง.ปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยภาษีที่ด..:อ่าน 114 คน
 
ข่าวการโอนย้ายอบต.หัวไทร
     
ข่าวการโอนย้ายอบต.หัวไทร รับโอนพนักงานส่วนตำบล
   
 
   

อบต.หัวไทร มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

1.นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. จำนวน 1 อัตรา

2.นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก. จำนวน 1 อัตรา

3.เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. จำนวน 1 อัตรา

4.นายช่างโยธา ปง./ชง. จำนวน 1 อัตรา

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 075 337737 ต่อ งานการเจ้าหน้าที่

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 05 มกราคม. 2565