Untitled Document
 
 
 
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประ..:อ่าน 18 คน คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าทึ่ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีแ..:อ่าน 66 คน คำสั่งแต่งตั้ง พนง.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด..:อ่าน 54 คน คำสั่งแต่งตั้ง พนง.ปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยภาษีที่ด..:อ่าน 58 คน ประกาศสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565:อ่าน 59 คน
 
ข่าวการโอนย้ายอบต.หัวไทร
     
ข่าวการโอนย้ายอบต.หัวไทร รับโอนพนักงานส่วนตำบล
   
 
   

อบต.หัวไทร มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบล จำนวน  4 ตำแหน่ง ดังนี้

1.นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก. จำนวน 1 อัตรา

2.นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. จำนวน 1 อัตรา

3.เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. จำนวน 1 อัตรา

4.นายช่างโยธา ปง./ชง. จำนวน 1 อัตรา

สนใจสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 075-337737

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 23 มีนาคม 2564