Untitled Document
 
 
 
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประ..:อ่าน 18 คน คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าทึ่ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีแ..:อ่าน 65 คน คำสั่งแต่งตั้ง พนง.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด..:อ่าน 54 คน คำสั่งแต่งตั้ง พนง.ปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยภาษีที่ด..:อ่าน 58 คน ประกาศสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565:อ่าน 59 คน
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
 
  กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง มาตรา 7 (4)
 
  คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
  สิ่งพิมพ์มาตรา 7 วรรคสอง มาตรา 9 (5)
  สัญญาสัมปทาน มาตรา 9 (6)
  มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย ฯ มาตรา 9 (7) 
  ความพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ 
 
  แบบสอบถามความพึงพอใจ