Untitled Document
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ งานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี..:อ่าน 20 คน ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ..:อ่าน 49 คน ประการายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงา..:อ่าน 70 คน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและ..:อ่าน 39 คน ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562:อ่าน 16 คน
 
นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม
 
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 42 คน] เมื่อ 09 ม.ค. 2557
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 50 คน] เมื่อ 05 ต.ค. 543
 
กำลังแสดงหน้า : 1