Untitled Document
 
ระบบจองคิวออนไลน์
 
ชื่อผู้ขอรับบริการ(บุคคล หรือหน่วยงาน) :
ที่อยู่ : โทรศัพท์ :
ขอรับบริการจาก (ชื่อหน่วยงานผู้ให้บริการ) :
 
เรื่องที่ขอรับบริการ
 
1.สำนักงานปลัด  
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 
เบี้ยยังชีพคนพิการ
 
2.งานกองคลัง  
งานรับชำระภาษี
 
3.งานกองช่าง  
งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
 
   
(โปรดระบุ วันเวลาให้ชัดเจน) :
*** สามารถจองได้ครั้งละ 1 งาน
 
 
รหัสส่งข้อมูล