แผนอัตรากำลัง
     
แผนอัตรากำลัง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
   
 
   

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 16 และข้อ 18 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในการประชุมครั้งที่ ๙/2557 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 จึงประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558–2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2557