รายงานการประชุม
     
รายงานการประชุม การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ประจำปี 2557
   
 
    อาศัยอำนาจตามความในข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ประกอบกับมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร ในการประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 จึงประกาศกำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร สมัยสามัญ ประจำปี 2557 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2557