การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
     
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประกาศกำหนดขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
   
 
   เพื่อให้การอำนายความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ประกอบกับมติคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ในการประชุมครั้ง 2/2555 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 ได้เห็นชอบให้ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในบางภารกิจงาน จึงประกาศกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 10 ตุลาคม 2555