Untitled Document
 
 
 
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเ..:อ่าน 3 คน ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 25..:อ่าน 60 คน ประชาสัมพันธ์ งานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี..:อ่าน 64 คน ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ..:อ่าน 99 คน ประการายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงา..:อ่าน 129 คน
 
ข่าวผู้บริหาร/สมาชิกสภา
     
ข่าวผู้บริหาร/สมาชิกสภา มอบอำนาจของนายก อบต. ให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน
   
 
   

เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร เป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว รวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่องที่เกี่ยวกับการให้บริการประชาชนโดยตรง อาศัยอำนาจตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน   จึงมอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนในการสั่งการ อนุญาต และการอนุมัติการออกใบทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499

(1) นางข้อหนัน  เจะดุหมัน       ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง

(2) นายชวลิตร  เสนขวัญแก้ว   ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา

(3) นายกิตติชัย  วีระชาติ        ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

นายเสน่ห์  อ่อนเกตุพล    ตำแหน่ง ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.หัวไทร

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 01 พฤศจิกายน 2555