แผนอัตรากำลัง
     
แผนอัตรากำลัง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2555-2557)
   
 
   

 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 16 และข้อ 18 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2545 ประกอบมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในการประชุมครั้งที่ ๙/255๔ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ๒๕๕๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร จึงประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255๕ – พ.ศ. 255๗ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 17 ตุลาคม 2554