Untitled Document
 
 
 
ข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17 /2565:อ่าน 6 คน ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ..:อ่าน 41 คน ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ..:อ่าน 38 คน ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ..:อ่าน 36 คน ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ..:อ่าน 64 คน
 
คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/การทุจริต
     
   
 
   

 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร ได้ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ นายสมพงศ์  บัวจีน อยู่บ้านเลขที่ 14/2 หมู่ที่ 7 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช  กรณีขอปักเสาไฟฟ้าบริเวณบ้านเลขที่ 14/2 หมู่ที่ 7 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากเสาไฟเก่าเป็นไม้เกิดการชำรุด รายละเอียดตามแบบคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ด้วยตนเอง) ลงวันที่ 26 มีนาคม 2561 ไว้แล้ว ตามทะเบียนรับเรื่องเลขที่ 466 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2561

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 26 มีนาคม 2561