Untitled Document
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ งานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี..:อ่าน 14 คน ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ..:อ่าน 42 คน ประการายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงา..:อ่าน 66 คน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและ..:อ่าน 33 คน ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562:อ่าน 11 คน
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
 
  กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง มาตรา 7 (4)
 
  คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
  สิ่งพิมพ์มาตรา 7 วรรคสอง มาตรา 9 (5)
  สัญญาสัมปทาน มาตรา 9 (6)
  มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย ฯ มาตรา 9 (7) 
  ความพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ 
 
  แบบสอบถามความพึงพอใจ